کرونا؛ آزمون ابطال‌پذیری نظریه‌های لیبرال‌دموکراسی توسعه

در سایت دکتر رضا اصغریان مطلب کرونا؛ آزمون ابطال‌پذیری نظریه‌های لیبرال‌دموکراسی توسعه مشاهده می کنید

دکتر عیسی منصوری*
ممنون بابت بازدید از سایت drasgharian دکتر رضا اصغریان